ᐅᕙᓂ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓄᑦ ᐱᑭᐊᓚᓱᖅᓱᐊᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᕕᐅᔪᓂᑦ.


ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ( ᓴᕿᓛᖅᑐ)

ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ

ᑕᐅᑐᓪᓗᒋᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ( ᓴᕿᓛᖅᑐ)

ᓇᓂᓯᓗᑎᑦ ᑲᓱᖅᑕᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ( ᓴᕿᓛᖅᑐ)