ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐱᑭᐊᓚᓱᖅᓱᐊᖅ ᑲᒥᓴᙵᑕ ᐅᕙᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᖕᓂᕐᒥᐅᑦ: ᐱᑭᐊᓚᓱᖅᓱᐊᑉ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓ

Pikialasorsuaq Commission report 2017 coverᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒥᓴᐅᔪᑉ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᑎᒍᑦ. ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐊᔾᔨᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᒥᓴᐅᔫᑉ ᐊᑐᓕᖁᓯᒪᔭᖏᑦ.